Молочанська міська рада
Запорізька область, Пологівський район

Положення

                                                                         Додаток

                                                                                                            до рішення сесії міської ради

                                                                                                від  04.06.2021 р. № 8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ освіти, молоді, спорту та культури

Молочанської міської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Молочанської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Молочанської міської ради, утвореним Молочанською міської радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

       Повна назва: Відділ освіти, молоді, спорту та культури Молочанської міської ради

       Скорочена назва: Відділ освіти, молоді, спорту та культури.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Молочанській міській раді та підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.3. Відділ є юридичною особою, у межах своїх повноважень може укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. До сфери управління входять комунальні заклади освіти, культури, молоді та спорту.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та наказами відповідних департаментів та управлінь Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Молочанської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Молочанського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Положення про Відділ, структура, чисельність та фонд оплати праці працівників Відділу затверджується рішенням Молочанської міської ради.

1.6. При Відділі може створюватися рада з питань освіти, культури, молоді та спорту, діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Участь у реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань освіти, культури, молоді та спорту.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин.

2.1.4. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розроблення та організація виконання програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

2.1.5. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.1.6. Навчально-методичне керівництво та координація діяльності навчальних, культурно-мистецьких та спортивних закладів громади, організація їх фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності культурних та спортивних закладів різних форм власності.

2.1.7. Участь у комплектуванні навчальних, культурних та спортивних закладів кадрами, в тому числі керівними; удосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства.

2.1.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних, культурно-мистецьких та спортивних закладів громади.

2.1.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади.

2.1.10. Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної, мистецької освіти.

2.1.11. Вирішення питань про надання неповнолітнім та дорослим мешканцям громади права на безкоштовне та пільгове користування закладами освіти, культури, спорту, підпорядкованими Відділу.

2.1.12. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких та спортивних процесів, доступності всіх видів культурно-освітніх, спортивних послуг та культурно-освітньої, спортивної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.1.13. Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних місцевих програм.

2.1.14. Створення необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних закладів освіти, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких громадських об’єднань, молодіжних центрів.

2.1.15. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

2.1.16. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики.

2.1.17. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

2.1.18. Сприяння розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури.

2.1.19. Забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів, культурних, молодіжних, спортивних закладах та подає пропозиції до виконавчого комітету Молочанської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, відповідних кадрів тощо.

2.2.2.Здійснює управління навчальними, культурними, молодіжними та спортивними закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність.

2.2.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних, культурних, молодіжних та спортивних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

2.2.4. Контролює дотримання підпорядкованими навчальними, культурними, молодіжними та спортивними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, культури, молоді та спорту, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу послуг, які надаються в закладах.

2.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в підпорядкованих закладах.

2.2.6. Контролює відповідність статутних документів підпорядкованих закладів вимогам нормативно-правових документів.

2.2.7. Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих закладів.

2.2.8. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування підпорядкованих закладів, аналізує їх використання.

2.2.9. Контролює та аналізує використання підпорядкованими закладами коштів загального та спеціального фондів.

2.2.10. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню підпорядкованих закладів; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками тощо.

2.2.11. Організовує підготовку підпорядкованих закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.2.12. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

2.2.13. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури та спорту в громаді (не рідше ніж один раз на рік) в засобах масової інформації.

2.2.14. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, молоді та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та спортивної діяльності.

2.2.15. Вносить пропозиції до Молочанської міської ради про відкриття позашкільних, навчальних, культурних, молодіжних та спортивних закладів тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

2.2.16. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підпорядкованих закладів.

2.2.17. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.18. Готує та подає на розгляд проекти рішень Молочанської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

2.2.19. Організовує наради з питань розвитку галузі освіти, культури, молоді та спорту,  бере участь у розробленні відповідних міських цільових програм.

2.2.20. Подає Молочанському міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі освіти, культури, молоді та спорту громади і працівників Відділу відзнаками міської ради, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та спортивній діяльності. Вносить пропозиції міському голові щодо преміювання  керівників закладів освіти, культури, молоді та спорту.

2.2.21. Здійснює представництво інтересів Молочанської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за дорученням Молочанського міського голови в межах повноважень Відділу.

2.2.22. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду в межах повноважень Відділу.

2.2.23. Взаємодіє з Комунальною установою «Центр фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Молочанської міської ради Запорізької області (далі- КУ ЦФМТЗОЗ), Комунальним закладом «Центр культури і дозвілля» Молочанської міської ради Запорізької області , Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Молочанської міської ради,Будинком творчості школярів Молочанської міської ради Запорізької області, «Дитячо-юнацькою спортивною школою» Молочанської міської ради та Комунальним закладом «Молочанська дитяча школа мистецтв» Молочанської міської ради Запорізької області.

2.2.24. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань та не суперечать чинному законодавству і основним завданням, визначеними цим Положенням.

У галузі освіти:

2.2.25. Готує проекти рішень про закріплення за дошкільними навчальними закладами, загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

2.2.26. Організовує навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.27. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Молочанської міської ради щодо утворення класів, груп з очною, заочною та екстернатною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2.28. Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.

2.2.29. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов`язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

2.2.30. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; надає методичну допомогу в розробці робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

2.2.31. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

2.2.32. Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів, вихованців.

2.2.33.  Проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.34. Формує замовлення на видання бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

2.2.35. Здійснює моніторинг організації харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

2.2.36. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.37. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах для роботи у підпорядкованих закладах.

2.2.38. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.39. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

У галузі культури:

2.2.40. Створює умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей, організації їх відпочинку та дозвілля, розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів, ремесел.

2.2.41. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.2.42. Забезпечує охорону пам’яток історії та культури в межах повноважень, збереження та використання культурного надбання в громаді, розвиток музейної справи, в тому числі в закладах освіти.

2.2.43. Заохочує благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток культури громади.

У галузі молодіжної політики:

2.2.44. Забезпечує виконання державних, галузевих, міжгалузевих та регіональних, місцевих програм поліпшення становища молоді.

2.2.45. Проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем молоді.

2.2.46. Проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя.

2.2.47. Сприяє розробленню та поширенню соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації стосовно питань молоді.

2.2.48. Сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.

2.2.49. Залучає громадськість до соціальної роботи з молоддю.

2.2.50. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

2.2.51. Сприяє створенню, поширенню та діяльності дитячих і молодіжних клубів, об’єднань, товариств, організацій тощо, за інтересами, в тому числі, за місцем проживання, зміцненню їх матеріально-технічної бази.

2.2.52. Організовує та проводить заходи, спрямовані на підтримку обдарованої молоді.

У галузі фізичної культури та спорту:

2.2.53. Сприяє проведенню олімпіад, спартакіад, спортивних змагань тощо, спрямованих на підвищення рівня занять фізичною культурою і спортом, вихованню патріотизму, здорового способу життя.

2.2.54. Приймає рішення про розвиток видів спорту, здійснює заходи щодо їхнього поширення на території громади, складає річний календарний план змагань, затверджує його у міського голови.

2.2.55. Організовує здійснення контролю за ефективним використанням та технічним станом спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом, площинних спортивних споруд.

2.2.56. Координує підготовку та участь збірних команд громади та окремих спортсменів у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, відкритих турнірах окремих регіонів України, навчально-тренувальних зборах тощо.

2.2.57. Вивчає потребу у фахівцях з фізичної культури і спорту, забезпечує їх направлення на навчання у фізкультурні навчальні заклади, здійснює в установленому порядку їхній розподіл, сприяє направленню на підвищення кваліфікації спортивних працівників.

2.2.58. Нагороджує переможців змагань, турнірів тощо, заохочує в різних формах стимулювання, що не суперечать чинному законодавству, працівників і громадських активістів, колективи фізкультури, спортивні клуби незалежно від форми власності.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших відділів міської  ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.3. Залучати до організації та проведення освітніх, культурно-мистецьких, спортивних заходів спеціалістів інших відділів міської ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької, освітньої, спортивної сфери.

2.3.4. Залучати до розроблення програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту громади та розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому міської ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

2.3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і закладів культури, молоді та спорту всіх типів і форм власності.

2.3.6. Скликати конференції педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих навчальних закладів та установ освіти, культури та спорту з питань, що належать до його компетенції.

2.3.7. Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих закладів та Відділу, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої, культурної, молодіжної та спортивної галузей громади.

2.3.8. Порушувати питання про зупинення (скасування) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

2.3.9. Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

2.3.10. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі, які знаходяться на балансі Відділу.

2.3.11. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

2.3.12. Представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

2.3.13. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

3. Організація роботи Відділу.

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.

3.4. Молочанська міська рада зобов’язана створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

4. Правовий статус начальника Відділу, його права та обов’язки

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Молочанський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу, повинна вільно володіти державною мовою та мати вищу фахову освіту.

4.3. Начальник відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1 забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу;

4.3.2 погоджує статути закладів освіти, культури, молоді та спорту;

4.3.3 планує роботу Відділу й аналізує стан виконання планів і програм;

4.3.4 видає в межах своєї компетенції накази, в т.ч. обов’язкові до виконання КУ ЦФМТЗОЗ (з питань організаційного, матеріально-технічного забезпечення розвитку підпорядкованих освітніх закладів  КУ ЦФМТЗОЗ), організовує і контролює їх виконання;

4.3.5 переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів освіти, культури, спорту за узгодженням з їх керівниками, ініціює та подає на затвердження виконавчому комітету проекти рішень про зміну структури, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці;

4.3.6 сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти, культури, молоді та спорту;

4.3.7 вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, культури, молоді та спорту, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання;

4.3.8 призначає на посаду та звільняє з посади керівників підпорядкованих закладів відповідно до діючого законодавства;

4.3.9 заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти, закладів культури, молоді і спорту.

4.3.10 погоджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти, культури, молоді та спорту;

4.3.11 розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, молоді, спорту та культури громади державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України;

4.3.12 організовує з керівниками закладів освіти, культури, молоді та спорту підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий період, координує проведення поточного і капітального ремонтів приміщень;

4.3.13 організовує з керівниками підпорядкованих закладів проведення атестації бібліотечних, педагогічних, працівників.

5. Права і обов’язки працівників Відділу

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, антикорупційне законодавство.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Не розголошувати інформацію про громадян, що стала їм відомою у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

5.5. Працівники відділу, які є посадовими особами місцевого самоврядування призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови, у відповідності до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядуваня» за поданням начальника Відділу.

 

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності  Відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.4. Фінансово-господарське забезпечення діяльності відділу здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітетуМолочанської міської ради.

7. Відповідальність посадових осіб Відділу

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішеннями сесії  Молочанської міської ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Молочанської міської ради в установленому законом порядку.

 

 

Міський  голова                                                                                                Ірина ЛИПКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь